Ada Prebensen
Lindebugten 46, 2500 Valby
+ 45 3616 0295

ada@prebensen.net

INDHOLD

0. REGLER OG PENSA

1. PRAKTISKE RÅD

2. LUDUS

3. VIA LATINA

4. CATULLUS

5. PHAEDRUS

6. VULGATA

7.BAYEUX-TAPETET 

8. CAESAR

9. TVÆRSPROG.
 RAPPORT OM UNDERVISNINGS-
PROJEKT 1998-2001

 

 PHAEDRUS’ FABLER

GRAMMATISKE OPLYSNINGER & GLOSER

Til Gloser


Grammatiske oplysninger

Her ser du de oplysninger der kan stå ved de forskellige ordklasser:

Substantiver:  køn, samt bøjningsmønster: 1-5. Hvis nominativ og stammen er forskellig, angives stammen i parentes. Eksempel: homo (homin-), m3

Adjektiver: bøjningsmønster: 1-3, evt stamme i parentes. Eksempel: intellegens, adj3 (intellegenti-)

Pronominer: pronomenstype, samt bøjningsmønster ofte = adj1-2 (undtagen i genitiv og dativ). Nominativ i:  m, f og n angives. Eksempel: ille, illa, illud, dem pr

Verber: bøjningsmønster: 1-4, plus en eller flere af nedenstående oplysninger:

deponent (passiv form og aktiv betydning),

transitivt (verbet konstrueres normalt med direkte objekt),

intransitivt   (verbet konstrueres ikke med direkte objekt)

uregelmæssigt verbum angives med hovedtiderne: præsens 1.pers.sing., perfektum 1.pers.sing., ppp (-tus, vbadj1-2) og infinitiv. Eksempel: fero, tuli, latus, ferre vb3 ur

Konjunktioner:

parataktiske (sideordnende) eller 

hypotaktiske (underordnende, indleder ledsætninger). Eksempel: sed, para konj

 

 1. ABSOLUT ABLATIV   - 2. AKK+INFINITIV -  3. GERUND-FORMER:

1. ABSOLUT (eller DOBBELT) ABLATIV består af en ppp/ ppa + et substantiv/ pronomen, begge i ablativ. Det er en infinit nexus (verbal er ikke personbøjet). En ABSOLUT ABLATIV er et adverbielt led, der angiver tid, årsag, betingelse, indrømmelse. Oversættes ofte som en tids-ledsætning, indledt med ’efter at’ eller ’mens/ idet’:

 • når det er en 'ppp'  - ,  'efter at' + substantivet/ pronominet som subjekt og ppp som verballed i passiv. Perfektivt aspekt.

 • når det er en ppa - ,  'mens'/ 'idet' + substantivet/ pronominet som subjekt og ppa som verballed i aktiv, i samme tid som tekstens tid. Imperfektivt aspekt.

2. AKKUSATIV + INFINITIV er en infinit nexus der står som direkte objekt for menings-/ ytringsverber, kundskabsverber, viljesverber og sanseverber. På dansk findes AKK+INF efter verber der betyder 'mærke, sanse, føle, bede, byde, lade': Eksempel: jeg hører ham komme.  ham komme’ er direkte objekt for hører. I ’ham komme’ er der 'gemt' en nexus: ham = subjekt, komme = verbal  -> han kommer.
AKK + INF oversættes:

 • efter 'mærke, sanse'- verber direkte fra latin;

 • efter 'menings-/ytrings, kundskabs, viljes'-verber med en 'at'-ledsætning der står som direkte objekt for menings-/ ytrings-verbet; AKK bliver subjekt og INF bliver verbal.

 3.VERBERNES GERUND-FORMER: GERUNDIUM og GERUNDIV

1.bøjning:

 • Gerundium: amandum verbalsubst n2 i aktiv = ’at elske’

 • Gerundiv: amandus, amanda, amandum er et verbaladj1-2 i passiv =som bør elskes’

2. bøjning: 

 • Gerundium: monendum etc . 

 • Gerundiv: monendus etc

3. bøjning:

 • Gerundium: ducendum etc 

 • Gerundiv: ducendus etc

4. bøjning:

 • Gerundium: audiendum etc 

 • Gerundiv: audiendus etc

GERUNDIUM: svarer til en præsens infinitiv. Gerundium bøjes i kasus.

Eksempel: Ars amandi (amandi er objektiv genitiv) = ’kunsten at elske’

GERUNDIV: bruges ofte som prædikat og oversættes:  ’bør/skal + passiv infinitiv

Eksempel: Puella amanda est: ’en pige som bør elskes’.  Bruges også upersonligt: ’Nunc est bibendum’= ’nu skal der drikkes’.

 

 Gloser

 

I,0 Prologus.

 

arbor (arbor) f3

træ

auctor (auctor-) m3

ophavsmand, den første

calumnior vb1 dep tr

jeg bagvasker, snakker ondt om

consilium n2

råd

dos (dot-) f3

'formål' medgift, gave,

duplex (duplici-) adj3

dobbelt

fabula f1

opdigtet fortælling, eventyr, fabel

fera f1, ferus m2

vildt dyr

fingo, finxi, fictus, fingere vb3 ur tr

jeg opdigter, former, fingerer

hic, haec, hoc demon pr

denne her, han, hun, dette

iocor vb1 dep tr

jeg spøger, laver sjov

libellus m2

lille bog

loquor, locutus sum, loqui vb3 dep tr

jeg taler (præsens konjunktiv)

materia f1

materiale, stof, emne (ordet flyttes ud af relativsætningen og ind i hovedsætningen efter 'hanc')

memini vb ufuldst, kun perf stamme tr

jeg husker (perf konjunktiv, iussiv, opfordrende)

moneo 2 tr

formaner om, belærer om

moveo, movi, motus, movere ur2 tr

jeg bevæger, fremkalder

non tamen adv

ikke kun

polio vb4 tr

jeg polerer, pudser af

prudens (prudent-) adj3

klog

qui, quae, quod rel pron

som, der

quis/qui, quae/qua, quid/quod indef pr

en eller anden

quod hyp konj m indik/konj

fordi, at

reperio, repperi, repertus, reperire vb4 tr

jeg finder

risus m4

latter

versus senarius

senarisk vers ( vers på seks fødder oftest jamber; en jambe består af en kort stavelse og lang stavelse)

versus m4

vers, verselinie, versefod

vita f1

liv

volo, volui, - , velle ur modalvb

jeg vil (perfektum konjunktiv, ’potential’, om det mulige, det tænkelige)

 

I,1. Lupus et Agnus

 

a, ab præp m abl

fra

ad præp m akk

til

agnus m2

lam

aio vb ufuldst 3

jeg siger

ante præp m akk

før

aqua f1

vand

atque para konj

og

bibo, bibi, -, bibere vb3 tr

jeg drikker (bibens (bibent- ) ppa verbaladj3, lægger sig til 'mihi')

causa f1

grund, årsag (objektiv genitiv: 'grund til strid' = jeg forårsager strid)

com-pello, puli, -pulsus pellere vb3 tr

jeg driver, tilskynder (compulsus: ppp verbaladj1-2)

contra adv

imod, frit: 'indvendte'

cor-ripio, -ripui, -reptus -ripere vb3 tr

jeg griber, fanger (correptus ppp verbaladj1-2; substantiveret: m2 'det fangne lam')

cur adv

hvorfor

de-curro, -curri, -cursus -currere vb3 intr

jeg løber ned

dico, dixi, dictus, dicere vb3 tr

jeg siger, taler

equidem adv

i hvert fald

ego (nom),me (akk),mihi (dat), me (abl) pers pr

jeg

facio, feci, factus, facere vb3 tr

jeg gør, laver

fauces (fauci--) f3 plur

hals, svælg (digterisk bruges fauce i abl sing)

fingo, finxi, fictus, fingere vb3 tr

jeg opdigter, fingerer

haustus (hastu- ) m4

drikkested

hercle interjektion (udbrud)

ved Hercules!

hic, haec, hoc dem pron

han her, hun, denne, dette

homo (homin- ) m3

mand

idem, eadem, idem dem pr

samme

ille, illa, illud dem pr

han der, hun, denne, det

improbus adj1-2

skændig, 'blodtørstig'

incito vb1 tr

jeg tilskynder (her:  ppp verbaladj1-2)

inferior adj3 = infra adv

længere nede, nedenfor

in-fero, -tuli, il-latus, -ferre vb ur tr

jeg søger, påfører

in-iustus adj1-2

uretfærdig

innocens (innocenti- ) adj3

uskyldig

inquam (1.per), inquit (3.per) vb ufuldst

jeg siger (bruges indskudt i direkte tale)

ita adv

således

iurgium n2

skænderi, strid

lacero vb1 tr

jeg sønderriver

laniger, -era, -erum adj1-2

uldbærende, 'uldtotten'

latro (latron- ) m3

bandit, røver

liquor (liquor- ) m3

væske

longe adv

langt

longus adj1-2

lang

lupus m2

ulv

male adv

ondt

malus adj1-2

ond

mihi se  ‘ego’

 

mensis (mens- ) m3

måned

meus possessivt adj1-2

min

nascor, natus sum, nasci vb3 intr

jeg fødes

nex (nec- )  f3

drab

op-primo,  -pressi, -pressus, -primere  vb3 tr

jeg undertrykker

pater (patr- ) m3

fader

possum (pot-es..), potui, - ,posse  vb ur modal

jeg kan

propter præp m akk

på grund af

quaeso vb

jeg beder, 'om jeg må spørge'

queror, questus sum, queri vb3 dep tr

jeg klager (over)

qui hyp konj

hvordan

qui, quae, quod rel pr

som, der (linie 7:quod = id quod: det som)

re-pello, -puli, -pulsus, -pellere vb3 tr

jeg driver tilbage, afviser (repulsus ppp verbaladj3)

respondeo, -spondi, -sponsus, -spondere vb 2 ur

jeg svarer

rivus m2

vandløb, bæk

scribo, scripsi, scriptus, scribere vb3 tr

jeg skriver

sex talord

seks

sitis (siti- ) f3

tørst (her: abl)

sto, steti, status, stare vb1 ur intr

jeg står

superior adj3 = supra adv

længere oppe, ovenfor

tu (nom), te (akk), tibi (dat), te (abl) pers pr

du

timeo vb2 tr

jeg frygter; (timens (timent- ) ppa verbaladj3)

tunc adv

turbulentus adj1-2

urolig, plumret, turbulent

tuus poss adj1-2

din

venio, veni, ventus, venire vb4 ur intr

jeg kommer

veritas (veritat- ) f3

sandhed

viribus se, vis

 

vis, vim, vi f3 ur(gen plur: virium)

kraft, styrke (her poetisk pluralis)

 

I,5. Vacca et capella, ovis et leo.

 

abstulit se, aufero

 

af-ficio, -feci, -fectus,-ficere vb3

jeg påvirker

au-fero (ab-), abs-tuli, ab-latus, au-ferre vb ur

jeg bærer bort, fjerner, stjæler

capella f1

ged

capio, cepi, captus, capere vb3

jeg tager, fanger

cervus m2

hjort

con-sors (consort- ) m3

partner, 'jagtkammerat'

corpus (corpor- ) n3

krop; (vasti corporis: beskrivende genitiv -> 'af' )

fabella f1

opdigtet lille fortælling, eventyr, fabel

fabula f1

opdigtet fortælling, eventyr, fabel

facio, feci, factus, facere vb3

jeg gør, laver, opgør (factis ppp verbaladj1-2, se: pars)

fidelis  adj3

pålidelig

fuere -> fuerunt, perfektum af sum

 

improbitas (improbitat- ) f3

frækhed, 'den frække'

in-iuria f1

uret, uretfærdighed

leo (leon- ) m3

løve

loquor, locutus sum, loqui vb3 dep

jeg taler

malum n2

et onde, en ulykke

nomino vb1

jeg kalder, i passiv: hedder

numquam adv

aldrig

ovis (ov- ) f3

får

pars (part- ) f3

del, andel ,(partis factis ( facio): absolut ablativ: 'med andelene opgjort' ->'efter at andelene er opgjort'/

patiens (patienti- )adj3

tålmodig, (patiens …iniuriae (obj gen): 'tålmodighed over for uret' , = den tåler uretfærdighed)

plus (plur- ) adj3

komparativ til multus adj1-2: megen

potens (potenti- )adj3

mægtig

praeda f1

bytte

primus adj 1-2

først

propositum n2

påstand

quartus adj1-2

fjerde

quia hyp konj

fordi

quis/qui, quae/qua, quid/quod  indef pr

en eller anden, nogen

quoniam hyp konj

eftersom, fordi

saltus (salt- ) m4

skovslugt, bjergegn

secundus adj1-2

anden

sequor, secutus sum, sequi vb3 dep

jeg følger -> tilfalder

si hyp konj

hvis

sic adv

således

societas (societat-) f3

forbund, fællesskab

socius m2

forbundsfælle

solus adj1-2(gen: -ius, dat: -i)

alene, ene

sum, fui, - , esse vbur

jeg er, bliver

tango, tetigi, tactus, tangere vb3 ur


jeg rører (her: futurum perfektum)

tetigerit se, tango

 

tertius adj1-2

tredje

testor vb1 dep

jeg bevidner, beviser

tollo, sustuli, sublatus, tollere vb3 ur

jeg løfter op, tager med

totus adj1-2(gen. -ius, dat: -i)

hel

tribuo, tribui, tributus, tribuere vb3

jeg tildeler

tum adv

vacca f1

ko

valeo vb2

jeg er værd

vastus adj1-2

vældig, enorm

 

I,13. Vulpes et corvus.

 

ales (alit- ) adj3/f

vinget; (her brugt substantivisk f:) fugl

arbor (arbor- ) f3

træ

at para konj

men

avidus adj1-2

ivrig, begærlig, grådig

caseus m2

ost

Celeriter adv

hurtigt

celsus adj1-2

høj

coepi, coepisse vb ufuldst, kun perf

jeg begyndte, er begyndt

com-edo, -edi, -esus, -edere/ comesse vb3

jeg æder

corpus (corpor- ) n3

krop

corvus m2

ravn

decipio, -cepi, ceptus, -cipere vb3

jeg bedrager, narrer (deceptus: ppp=verbaladj1-2)

decor (decor- ) m3

ynde, skønhed  (se: 'quantus')

deinde adv

så, dernæst

dens, (dent- ) m3

tand

do, dedi, datus, dare vb1

jeg giver (se 'poenas'), her: 'får'

dolosus adj1-2

listig, falsk (vulpis er f)

dum  hypo konj

mens

e-mitto, -misi, -missus, -mittere vb3

jeg taber, egtl: sender væk

fenestra f1

vindue

fero, tuli, latus, ferre vb3 ur

jeg bevæger, bærer (’lato ore’ er absolut abl)

'foret' en sideform til 'esset'

imperfektum konjunktiv af sum vb ur (irreel konjunktiv)

gaudeo, gavisus sum, gaudere vb2 halvdep

jeg glæder mig (efterfølges af akk+inf som dir obj)

gero, gessi, gestus, gerere vb3

jeg bærer med mig, har

habeo vb2

har

ingem-isco, -ui, - , ingemiscere vb3

jeg sukker - , klager over noget

invideo, -vidi, -visus, -videre vb2 ur

jeg misunder

lato se, fero

 

laudo vb1

jeg roser, priser

loquor, locutus sum loqui vb3 dep

jeg taler

nitor (nitor- ) m3

glans, skinnende farve

nullus adj1-2

ingen

os (or- ) n3

mund (’lato ore’ er absolut abl)

ostendo, ostendi, ostensus, ostendere vb3

jeg viser

paenitentia f1

anger

penna f1

fjer ('tuarum pennarum': beskrivende genitiv: 'af')

poena f1

straf

poenas dare

at lide straf (Men normal betydning: dare: at give)

prior -oris adj3 komparativ

først af to, bedre, finere

quantus pron/ adv

hvor stor; (quantum (neutrum) 'quantum decoris' (artens genitiv); 'hvor meget af ynde' -> 'hvilken ynde')

quem se qui

(linie 10: rel pron efter punktum eller semikolon oversættes som demon pr: denne, dette’ etc. og kaldes 'overgangsrelativ')

qui, quae, quod rel pr

som, den som, hvilken, hvilket (linie 1, sætningen 'qui …subdolis' er subjekt for dat i linie 2),

quis/qui, quae, quid/quod interr pr

hvem, hvad, hvilken, hvilket

rapio, rapui, raptus, rapere vb3

jeg snupper, river til sig, raner

re-sido, , -sedi, -sessus, sidere  vb3

jeg sætter mig ned, synker sammen

se, sibi, se refl pers pr

sig

serus adj1-2

sen, for sen

si hypo konj

hvis

sic adv

således

stultus adj1-2

dum, tosset

stupor (stupor- ) m3

tåbelighed

subdolus adj1-2

listig, bedragerisk

sum, fui, - , esse vb ur

jeg er, bliver

tum demum adv

så først

turpis adj3

vanærende, grim

tuus poss adj (ejestedord) adj1-2

din, dit

verbum n2

ord

volo, volui, -, velle  vb ur

jeg vil, ønsker; modalverber efterfølges af 'infinitiv'på latin og dansk mfl

vox, (voc- ) f3

stemme

vulpes (vulp- ) f3

ræv

vultus (vultu- ) m4

ansigt, mine, udseende

 

I,15. asinus ad senem pastorem.

 

asellus m2

lille æsel

asinus m2

æsel

at para konj

men, og

bini -ae -a adj1-2 pl (fordelingstal, ved pl.)

to ad gangen

capio, cepi, captus, capere vb3

jeg tager, fanger (capi: præsens infinitiv passiv)

clamor m3

råben , jubel

clitellae f1 plur

paksaddel (med to poser på hver side af dyret)

commuto vb1

jeg skifter, ændrer ( commutandum: gerundiv: ’som skal udskiftes’)

cui se, quis

 

dominus m2

herre, hersker

dum hypo konj

når … alligevel/ under alle omstændigheder

ergo adv (bruges til at konkludere)

altså

fabella f1

lille fabel, lille opdigtet historie

fugio, fugi, fugitus, fugere vb3

jeg flygter, løber bort (fugere: infinitiv )

hic, haec, hoc dem pr

han her, hun, den, det

hostis f3

fjende

ille, illa, illus dem pr

han der, hun, denne, dette, disse

impono, -posui, -positus, -ponere vb3 ur

jeg anbringer ( impositurus -a -um + 'esse': futurum infinitiv)

indico vb1

jeg angiver, viser

is, ea, id dem pr

han, hun, den, det

lentus adj1-2

langsom

meus -a -um poss adj1-2

min, mit (pronominer og adjektiver kan på latin sættes i neutrum plur, for at udtrykke noget neutralt ( der underforstås 'ting': ’mea’ >’mine ting' ->’mi’t)

muto vb1

jeg skifter ud, bytter, bevæger

ne hypo konj ( indleder adverbiel ledsætning der udtrykker hensigt, m.verballed i konjunktiv)

for at ikke

nego vb1

jeg nægter

nil -> nihil ubest pr

intet

nomen (nomin–) n3

navn

num adv (ventet svar er negativt)

mon virkelig

parvus adj1-2

lille

pasco, pavi, pastus, pascere vb3

jeg fører på græs, lader græsse

pastor  m3

hyrde

pauper adj3/m3

fattig, (brugt substantivisk) en fattig mand

po(t)s-sum, pot-ui, -, posse vb ur

jeg kan

praeter præp m akk

undtagen, ud over

pratum n2

eng

principatus m4

styre, ’regering’, herredømme

quis, quae quod interr pr (indleder en spørgende substantivisk ledsætning med verballed i konjunktiv)

hvem, hvad, hvilken, hvilket

puto vb1

jeg mener (med AKK + INF som dir obj)

quaeso vb1 (gl form af quaero)

jeg spørger, 'undskyld'   

qui, quae, quod rel pr

som, der, hvilken, hvilket, hvilke

re-fero, -tuli, - ,-ferre vb ur

jeg bringer tilbage, fortæller (cf: at referere)

re-fert vb upers ur (med neutralt pron som subjekt og akk obj: 'mea')

det angår, det er vigtigt for

saepe adv

ofte (saepius: komparativ: 'oftere' her:’oftest’)

senex (seni- ) m3

gammel mand, olding

servio vb4

jeg er slave for, træller for (står her i konjunktiv i spørgende substantivisk ledsætning)

suadeo, suasi, suasus, suadere vb2

jeg tilråder, foreslår, overtaler

subito adv

pludseligt

terreo, terrui, territus, terrere vb2

jeg skræmmer (territus: ppp = verbaladj1-2 )

timidus adj1-2

frygtsom, bange

verus adj1-2

sand

victor m3

sejrherre

 

I,24. Rana rupta et bos.

 

an hypo konj

om (indleder spørgende substantivisk ledsætning med verballed i konjunktiv)

bos (bov- ) m3

okse (bove: 2.sammenligningsled uden quam står i abl.)

con-spicio, -spexi,-spectus,-spicere vb3

jeg ser, får øje på

corpus (corpor- ) n3

krop

cutis (cut- ) f3

hud

dico, dixi, dictus, dicere vb3

jeg siger

dum hypo konj

når, mens (indleder en adverbiel ledsætning)

esset af sum vb ur

(imperfektum konjunktiv)

iaceo vb2

jeg ligger

ille, lilla, illud dem pr

han der, hun, den, det

imitor vb1 dep

jeg efterligner, imiterer

indignor, indignatus sum, indignari vb1 dep

jeg bliver vred (indignatus med underforstået 'est')

in-flo vb1

jeg puster op

in-ops, (inop- ) m3

en ubemidlet, fattig, afmægtig

intendo, -tendi, -tentus -tendere vb3

jeg spænder

interrogo vb1

jeg spørger

invidia f1

misundelse (ablativ)

latus adj1-2

bred, stor (komparativ: latior (latior- ) adj3 )

magnitudo (magnitudin- ) f3

størrelse, (objektiv genitiv fordi 'magnitudo' i en sætning ville være direkte objekt for et verbum ’jeg misunder’)

magnus adj 1-2

stor (gradbøjning; komparativ: maior (maior- ) adj3; superlativ: maximus adj1-2. Komparativ bruges i stedet for superlativ, når to sammenlignes)

modus m2

måde (cf mode)

natus f1-m2 (ppp af nascor, fødes)

søn, datter

nego vb1

jeg nægter, siger nej (negarunt ->negaverunt: perfektum)

nisus (nis- ) m4

(kraft)anstrengelse

novissime adv i superlativ:

til sidst

novus adj1-2

ny

pellis (pell- ) f3

skind, hud

per-eo, -ii, itus, -ire  vb4

jeg går til grunde, dør

potens (potenti- ) adj3

mægtig

pratum n2

eng

quaero, quasivi, quaesitus, quaerere vb3

jeg spørger

qui/quis, quae, quid/quod interr pr + hypo konj

hvem, hvad, hvilken, hvilket (indleder en spørgende substantivisk ledsætning med veballed i konjunktiv)

quondam adv

engang

rana f1

frø

rugosus adj1-2

rynket

rumpo, rupi, ruptus, rumpere  vb3

jeg bryder, sprænger (ppp verbaladj 1-2)

rursus adv

atter, igen

se, sese refl pr

sig

similis (simili- ) 3

lignende, samme

sum, fui, - , esse vb ur

jeg er, bliver

suus poss adj1-2

sin

tango, tetigi, tactus, tangere vb 3

jeg rører, berører

tantus adj1-2

så stor

tum adv

validus adj1-2

kraftig, stærk (komparativ validior adj3; heraf dannes adv: validius)

volo, volui, -,velle vb ur

jeg vil (præsens: volo, vis, vult, volumus, vultis, volunt)

 

I,26. Vulpes et ciconia.

 

ac-cipio, -cepi, -ceptus, -cipere vb3

jeg modtager, hører (efterfølges af AKK+INF som dir obj)

ad præp m akk

til

admoneo vb2

jeg belærer, formaner om (med AKK+INF som direkte objekt)

aequus adj1-2

jævn, rolig, ligevægtig,

animus m2

sind

cena f1

middag

cibus m2

mad

ciconia f1

stork (direkte objekt for invitasse)

collum n2

hals

conviva m1

gæst

cum hypo konj

da (efterfølges af konjunktiv)

debeo vb2

jeg bør (efterfølges af infinitiv)

dico, dixi, dictus, dicere vb3

jeg siger, (praesens passiv; efterfølges af 2 infinitiver: invitasse og posuisse)

esurio vb4

er sulten (her: præsens participium, verbaladj3)

exemplum n2

eksempel (sua exempla: 'de ting man selv har udsat andre for')

fabella f1

lille fabel

fames (fam- )f3

sult

frustra adv

forgæves

gusto vb1

jeg smager på, spiser af

huic -> hic, haec, hoc demon pr

(henviser til lagona; huic er dativ styret af in-sero, et verbum der er sammensat med en præp)

ille, illa, illud dem pr

 

in præp m akk/ abl

ind i, hen til/ inde i, i

in-sero,-serui,-sertus, -serere vb3

jeg stikker ned i (verber der er sammensat med præp styrer dativ: huic)

intritus ppp, verbaladj1-2

nedproppet/stukket

invito vb1

jeg inviterer (invitasse=invitavisse; perfektum infinitiv: 'at have inviteret')

ipse, ipsa, ipsum pr

selv

ius (iur- ) n3

ret

laedo, laesi, laesus, laedere vb3

jeg krænker, sårer (perfektum konjunktiv)

lagona f1

langhalset flaske, krukke

lambo, lambi, - , lambere vb3

jeg slikker (imperfektum konjunktiv)

liquidus adj1-2

flydende

loquor, locutus sum, loqui vb3 dep

jeg taler (locutam 'esse': perfektum infinitiv)

modus m2

måde

multo vb1

jeg straffer (gerundiv der indgår i en AKK+INF med underforstået 'eum' (af 'is') og 'esse': eum multandum esse: 'at han bør straffes'. 'Eum' viser hen til 'quis': en eller anden, nævnt i linie 1)

noceo vb2

jeg volder skade på (styrer dativ)(nocendum: upersonlig/neutral gerundiv med underforstået 'est': 'der skal voldes skade på')

nullus adj1-2; (dog: gen: nullius; dat: nulli)

ingen, ikke nogen

patina f1

fladt fad

patior, passus sum, pati vb3 dep

jeg tåler, udholder

peregrinus adj1-2

fremmed, udenlandsk

plenus adj1-2

fuld af (efterfulgt af instr ablativ)

pono, posui, positus, ponere vb3

jeg anbringer, stiller

possum, potui, - , posse vb ur

jeg kan (perf konjunktiv)

prior (prior- ) adj3 i komparativ

først af to, 'som den første'

quae  se, qui

(efter punktum og semikolon kalder man rel pr 'overgangsrelativ'; oversættes med 'denne'.(linie 7: storken; linie 10: gæsten -> ræven

quam se, qui

(linie 5: viser tilbage til ’sorbitio’)

qui, quae, quod rel pr

som, der, hvilken, hvilket (efter punktum og semikolon kalder man rel pr 'overgangsrelativ'; oversættes med 'denne'. (linie 7: storken; linie 10: gæsten -> ræven

quis/qui, quae/qua, quid/quod indef pr

nogen, en eller anden, noget

quisque, quaeque, quid/quodque indef pr

enhver

re-voco vb1

jeg gen-inviterer (revocasset=revocavisset: plusquam perfektum (før datid) konjunktiv)

rostrum n2

næb

satio vb1

jeg mætter (præsens passiv)

si hypo konj

hvis

sic adv

således

similis adj3

samme, ens

sorbitio (sorbition- ) f3

vælling, suppe

suus, sua, suum poss adj1-2

sin, hans, hendes, dennes

torqueo, torsi, tortus, torquere vb2

jeg piner

vero adv

i sandhed, men

volucris (volucr-) f3

fugl

vulpes (vulp- ) f3

ræv

 

II,2. Anus diligens iuvenem, item puella.

 

Et eksempel på traditionnel mistro til kvinder i den vestlige kultur. Findes den mistro kun her?

 

a, ab præp m abl

af, fra

aetas (aetat- ) f3

alder ('aetatis mediae': beskrivende genitiv : 'af')

ambo,-ae,-o adj1-2,dualis bøjning

begge

amo vb1

jeg elsker ('ament, amentur': præsens konjunktiv om det eventuelle. Indsæt: 'hvad enten - eller'…)

animus m2

sjæl, mod, hjerte

annus m2

år

anus f4 (kort 'a')

gammel kone

NB! (anus m2

endetarmsåbningen (de to ord har intet med hinanden at gøre og blev heller ikke ens udtalt, idet 'a' i dette ord er langt))

calvus adj1-2

skaldet

canus adj1-2

hvid, grå

capillus m2

hovedhår

capio, cepi, captus, capere vb3

jeg tager, besætter

celo vb1

jeg skjuler

coepi, coepisse vb3 ufuldst, findes kun perfektum

jeg begyndte, er begyndt (coepere -> coeperunt: perfektum)

cura f1

omsorg, omhu

di-ligo, -lexi, -lectus, -ligere vb3

jeg elsker, holder af (diligens (diligenti- ), ppa=verbal- adj3)

disco, didici, - ,discere vb3

jeg lærer (med AKK + INFINITIV som direkte objekt)

dum konj hypo

idet, mens

elegantia f1

elegance, smag (her: ablativ)

e-vello,-velli,-vulsus,-vellere vb3

jeg trækker ud

exemplum n2

eksempel, lære

femina f1

kvinde

fingo, finxi, fictus, fingere vb3

jeg skaber, former, 'friserer'

fio, factus sum, fieri vb ur, passiv til facio

jeg gøres,  i 3. person: det sker

funditus adv

fuldstændigt

homo (homin- ) m3

mand

idem, eadem, idem dem pr

den samme (genitiv; henviser til 'quendam': en vis)

invicem adv

skiftevis

item adv

ligeledes

iuvenis (iuven- ) m/f3

ung (mand) kvinde

lego, legi, lectus, legere vb3

jeg vælger, river ud

medius adj1-2

middel- (se: 'aetas')

mulier (mulier- ) f3

kvinde

nam para konj

for, thi

nempe adv

jo

niger,-gra,-grum adj1-2

sort

par (par-) adj3

ens, magen til, lig med (med dativ)

pulcher,-chra,-chrum adj1-2

smuk

puto vb1

jeg mener (med AKK + INFINITIV som direkte objekt)

quendam se, quidam

 

qui etc rel pr

(linie 8: '’Han, som…mente…, blev gjort…’. Hele ledsætningen 'qui …mulierum' er subjekt for factus est; 'qui alene = ’som’ er subjekt for putaret)

quidam, quaedam, quoddam ubest pr; quendam (akk)/ m

en vis; her substantivisk: ’en vis mand’

repente adv

pludseligt

rudis adj3

udannet, rå, uerfaren ('non rudis': klog, snu)

se, sibi, se refleksivt pr

sig

spolio vb1

jeg afklæder, plyndrer ('spoliari' præsens inf passiv)

teneo, tenui, tentus, tenere vb2

jeg holder, har, er interesseret i

utcumque adv

på en eller anden måde, under alle omstændigheder

video vidi, visus, videre vb2

jeg ser (i passiv: synes)

vir m2

mand ('viros spoliari': AKK+INF som direkte objekt for disco)

volo, volui, -, velle vb ur

jeg vil

 

IV,3 De vulpe et uva.

 

acerbus adj1-2

sur

ad-scribo, -scripsi, -scriptus, -scribere vb3

jeg tilskriver, tilføjer ('tager til sig')

aio  vb ur

jeg siger

altus adj1-2

høj

ap-peto, -petivi, -petitus, -petere vb3

jeg rækker efter, begærer

cogo, co-egi, co-actus, cogere vb3

jeg tvinger

de præp m abl

om, fra, af

debeo, debui, debitus, debere vb2

jeg bør, må

dis-cedo, -cessi, -cessus, -cedere vb3

jeg går bort ( descedens ppa=verbaladj3)

e-levo vb1

jeg hæver, (overført:) mildner, ringeagter

exemplum n2

eksempel, forbillede (nemlig 'ræven som…')

facio, feci, factus, facere vb3

jeg gør

fames (fam- ) f3

sult

maturus adj1-2

moden

nolo, nolui, - , nolle vb ur

jeg vil ikke

nondum adv

endnu ikke

pos-sum, potui, - , posse vb ur

jeg kann

quae -> qui, quae, quod rel pron

(linie 5 ‘quae’ er akk pl neutrum. Indsæt 'ea' (akk pl neutrumaf ’is’) foran 'quae'! ‘Qui ea, quae facere non possunt, verbis elevant’. Neutrum plur af et adj/pr kan angive noget neutralt = underforstået ’ting’: 'de ting som')

quam se, qui, quae, quod rel pr

(linie 3: relativt pron efter punktum/semikolon kaldes 'overgangsrelativ' og oversættes 'denne/ dette/ disse')

qui, quae quod rel pr

som, der hvilken, hvilket. (linie 5: ’de som’)

salio, salui, saltus, salire vb4

jeg springer ( saliens ppa=verbaladj3)

summus adj1-2

øverst, højest (superlativ)

sumo, sumpsi, sumptus, sumere vb3

jeg tager, spiser

tango, tetigi, tactus, tangere vb3

jeg berører

ut hypo konj

da

uva f1

drue

verbum n2

ord

vinea f1

vinstok

viribus se, vis

 

vis f3 ur (gen pl: virium)

kraft, magt

vulpes (vulp- ) f3

ræv

 (Tilbage)