Ada Prebensen
Lindebugten 46, 2500 Valby
+ 45 3616 0295

ada@prebensen.net

INDHOLD

0. REGLER OG PENSA

1. PRAKTISKE RÅD

2. LUDUS

3. VIA LATINA

4. CATULLUS

5. PHAEDRUS

6. VULGATA

7.BAYEUX-TAPETET 

8. CAESAR

9. TVÆRSPROG.
 RAPPORT OM UNDERVISNINGS-
PROJEKT 1998-2001

 

Indledning og gloseliste

til

Lucas II, 1-21

Indledning

BIBLEN. Navnet kommer fra det græske ord biblion (='bog'). ’Bogen’ dvs. bogen over alle bøger. En samling af hellige skrifter i to dele, det gamle testamente, jødernes bog, og det ny testamente, (de fire evangelier mm), de kristnes bog.

VULGATA er navnet på den latinske version af de hellige bøger, oversat af sankt Jeronimus (340-420 e.Kr.). Denne oversættelse blev anerkendt af concilet i Trento (1545-1563), som den katolske kirkes officielle version. Vulgatus betyder offentlig, almindelig, fælles for alle.

Det gamle testamente er skrevet på hebræisk og det ny testamente er nedskrevet på græsk. Vulgata anvendes den dag i dag i den katolske kirke.

 

Gloseliste

Oplysninger om hvordan ordklasser og bøjningsmønstre angives:

substantiver: m/ f/ n 1/2/3/4/5 (bøjningsmønster), evt ordets stamme i parentes.

adjektiver: adj 1-2/ 3 (bøjningsmønster), evt ordets stamme i parentes.

adverbier: adv

præpositioner: præp m akk/ m abl

verber: vb 1/2/3/4/ ur/ dep. - Hovedformer: præs 1 prs s aktiv/perfektum 1 prs s aktiv/ppp/infinitiv aktiv. Dep vb: præs 1 prs s passiv/perfektum 1 prs s passiv/infinitiv passiv

pronominer: pr

konjunktioner: para konj/ hyp konj

JESU CHRISTI NATIVITAS SECUNDUM LUCAM, kapitel II,1-21.

a, ab præp m abl

fra, af,

ad præp makk

til

altus adj1-2

høj (altissimus superlativ adj1-2 'højeste'. Neutr plur: ’altissima’ angiver underforstået ’ting/steder’ )

angelus m2

engel

ascendo, ascendi, ascensus, ascendere  vb3

jeg går op

audio, audivi, auditus, audire vb 4

jeg hører (audierunt = audiverunt: perfektum;  audi(v)erant: plusquampefektum)

Augustus m2

kejser Augustus, 63 f.Kr. - 14 e. Kr.

autem para konj

men

Caesar/ caesar m 3

Julius Caesar/ kejser

caelestis  adj3

himmelsk

caelum n2

himmel

circumcido,-cidi,- cisus, -cidere vb3

jeg omskærer (circumcideretur,  imperfektum konjunktiv)

circumfulgeo, -fulsi, - , -fulgere vb2

jeg omgiver, bestråler

civitas (civitat-) f3

bystat

claritas (claritat-) f3

klarhed, lys

cognosco, cognovi, cognitus, cognoscere vb3

jeg erkender sandheden af

concipio,-cepi,-ceptus ,-cipere vb3

jeg undfanger (conciperetur imperfektum konjunktiv)

con-fero vb ur

jeg bærer (conferens (-ferent-) ppa, verbal-adj3)

conservo vb1

jeg bevarer

con-summo vb1

jeg tæller sammen,  fuldender, 'går'

cor (cord-) n3

hjerte

cum hypo konj

da

cum præp m abl

sammen med

custodio vb4

jeg holder, vogter (custodiens (custodient-)  ppa, verbaladj3)

Cyrinus = Quirinius m2

Sulpicius Q. som foretog folketælling i Judæa i Palestina

de præp m abl

fra, ud fra, ud af, om, over

de-scribo vb3

jeg registrerer, indskriver (describeretur imperfektum konjunktiv passiv)

descriptio (description-) f3

registrering, indskrivning

desponsatus adj1-2

lovet til (styrer dativ), forlovet med

Deus m2

Gud

dico, dixi, dictus, dicere vb3

jeg siger (dicens  (dicent-) ppa, verbaladj3); (dicta erant plusquamperfektum passiv; ppp står i neutrum plur og viser tilbage til  his: 'om de ’ting’ som var blevet sagt')

dies (die-) m 5

dag

discedo, -cessi, -cessus, -cedere  vb3

jeg drager bort

diversorium n2

 herberge, kro

Dominus m2

Herren

domus m4

hus, slægt

ecce adv

se! (cf fransk: voici)

edictum m 2

befaling

eius, se: is

 

enim para konj, adv

thi, for

eo, i(v)i, itus, ire vb4

jeg går

eo quod hypo konj

fordi

erat  se: sum

 

erit se: sum

 

esset se: sum

(imperfektum konjunktiv)

et adv (vers 18)

også

et para konj

og

evangelizo græsk verbum

jeg forkynder, meddeler

ex-eo, -i(v)i, -itus, -ire 4

jeg går ud (exiit perfektum )

facio, feci, factus, facere 3

jeg gør (factum est perfektum passiv 'det er blevet gjort', 'det skete')

festino vb1

jeg skynder mig (festinans (festinant-) ppa, verbaladj3)

filius m2

søn

gaudium n2

glæde

gloria f1

ære, hæder

secundum præp m akk

ifølge

glorificans (glorficant-) adj3

lovprisende (ppa, verbaladj3)

grex (greg-) m3

hjord, dyreflok

hic, haec, hoc dem pron

han, hun, denne, dette, den – her, etc

his se: hic dem pron

abl, neutrum plur (adj og pron i neutrum plur kan ofte oversættes med et tilføjet 'ting/sager’ eller neutralt: omnia n pl -> 'alle ting' = 'alt')

hodie adv af: hoc die

i dag, denne dag

homo (homin-) m3

mand, menneske

ibant se: eo ur vb

 

i-dem, ea-dem, id-em demon pron

den/det samme

ille, illa, illud dem pron

han, hun, denne, dette, den - dèr

impleo, implevi, impletus, implere vb2

jeg fører til ende (impleti sunt: perfektum passiv)

in præp m akk/ abl

til, ind i/ i, inde i, på, for

infans (infant-) m3

barn

in-venio,-veni,-ventus, -venire vb 4

jeg finder (invenietis: futurum)

invicem adv

'hinanden'

involvo, involvi, involutus, involvere vb3

jeg ruller ind i, indhyller (involutus ppp, verbaladj3)

ipse, ipsa, ipsum pron

(sig) selv

is, ea, id dem pron

han, hun, den, det

iuxta præp m akk

ved siden af, hos

laudo vb1

jeg roser (laudans (laudant-) ppa, verbaladj3); (laudantium og dicentium er ppa i genitiv pluralis; de to ord lægger sig til militiae, der er genitiv singularis; militia opleves nok som skare af himmelske væsener (i flertal), der roser og taler: laudantium …)

locus m2

plads, sted

loquor, locutus sum, loqui vb dep 3

jeg taler (loquebantur imperfektum)

magnus adj1-2

stor

militia f1

hærskare

miror, miratus sum, mirari  vb dep 1

jeg undrer mig

multitudo (multitudin-) f3

mængde

nascor, natus sum, nasci vb dep 3

jeg kommer til verden, fødes

nolo, nolui,-, nolle vb ur

jeg vil ikke (nolite imperativ: 'i må ikke')

nomen (nomin-) n3

navn

nos (nom+akk), nobis (dat) pers pron

vi, os

nox (noct-) f3

nat

omnis adj3

hel, al (omnibus abl neutrum plur; der er underforstået 'ting'', 'alle de ting'' = 'alt')

orbis (orb-) m3

verden, kreds

ostendo, ostendi, ostensus, ostendere vb3

jeg viser

pannus m2

klud

pario, peperi, partus, parere vb 3

jeg føder (pareret: imperf.konjunktiv)

pastor (pastor-) m3

hyrde

pax (pac-) f3

fred

pono, posui, positus, ponere vb3

jeg lægger, (positus ppp, verbaladj1-2)

postquam hypo konj

efter at

praegnans (praegnant-) adj3

gravid

praesepium n2

krybbe

praeses (praesid-)  m3

guvernør

primogenitus adj1-2

førstefødt

primus adj1-2

først, den første

priusquam  hypo konj

førend

profiteor, professus sum, profiteri  vb dep2

jeg melder mig, indskriver mig (profiterentur imperfektum konjunktiv)

puer (puer-) m2

dreng

quae se: qui rel pron

(nom. neutrum plur)

qui, quae, quod rel pron

som, der

quia hypo konj

fordi

quod se: qui rel pron

 

reclino vb1

jeg lægger ned

regio (region-) f3

egn

revertor, reversus sum, reverti  vb dep 3

jeg vender tilbage

salvator (salvator-) m3

frelser

se (akk), sibi (dat), se (abl) refl pron

sig, ham, hende ( i akk+inf oversættes 'se' som subjekt: han, hun, de)

sicut hypo konj

således som

signum m2

tegn

singulus adj1-2

enkeltvis, hver for sig

sto, steti, status, stare vb ur 1

jeg står

subito adv

pludselig

sum vb ur

jeg er/ bliver

super præp m akk

over

suus adj1-2

sin, hans, hendes, deres, 'deres egen'

syria f1

Syrien

terra f1

jord

timeo, timui, -, timere vb2

jeg frygter

timor (timor-) m3

frygt

trans-eo, -i(v)i,-itus -ire vb 4 ur

jeg går hen til (transeamus præs.konj: 'lad os gå hen til')

universus adj1-2

hel, al

ut hypo konj

at, for at

ut hypo konj (vers 21)

'hvor'

uterus m2

livmoder

uxor (uxor-) f3

hustru

venio, veni, ventus, venire vb4

jeg kommer

verbum n2

ord

video, vidi, visus, videre vb2

jeg ser, undersøger (videamus: præs.konj. 'lad os undersøge'); (videns (vident-): ppa, verbal-adj3); (viderant: plusquamperfektum 'havde set')

vgilia f1

vagt

vigilo vb1

jeg våger (vigilans (vigilant-) ppa, verbaladj3)

voco vb1

jeg kalder (vocatur: ræsens passiv)

voluntas  (voluntat-) f3

vilje

vos (nom, akk), vobis (dat) pers pron

I, jer


(Tilbage)